Skip to content

Enskilda avlopp - vi tar hand om markarbetet

Ska du anlägga nytt enskilt avlopp på din fastighet i Karlstad eller annan ort i Värmland? Eller har du fått ett föreläggande från kommunen om att förbättra din avloppslösning? Anlita oss för markarbetet vid anläggning av enskilda avlopp. Vi samarbetar med valfri leverantör av avloppslösning och ser till att ytan förbereds för installation samt återställer marken när arbetet är färdigt.

Välkommen att kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig vid installation av enskilda avlopp.

Vi har det som krävs för att göra jobbet

Markarbeten som grävning och markstabilisering är det vi ägnar oss åt varje dag. Vi har därför en välutrustad maskinpark med allt som krävs för att få ditt avloppsjobb gjort snabbt och smidigt.

Då vi även erbjuder tjänster inom grönyteskötsel kan vi återplantera ytan så att din tomt ser fin ut efteråt. Du kan även välja att stensätta ytan kring ditt nya avlopp om du föredrar en lättstädad yta där det är enkelt att komma åt avloppets inspektionsbrunnar och ventilation.

Enskilda avlopp i Karlstad & Värmland- så går det till

Fastighetsägare som bor utanför det kommunala avloppsnätets räckvidd måste själv ordna med en godkänd avloppsanläggning. Vi behöver alla bidra till att våra marker och vattendrag hålls rena och friska och där är enskilda avlopp en viktig pusselbit för att minska vår miljöpåverkan. Och det är faktiskt rätt enkelt att få till en bra rening av vattnet. Här nedan beskriver vi de olika steg som krävs för att få till en godkänd avloppslösning.

  1. En förstudie görs av en konsultfirma som utvärderar förutsättningarna på din mark. Man tittar bland annat på vilken typ av jord du har på tomten, var avloppet lämpligen kan placeras och om det finns särskilda förhållanden att ta hänsyn till, exempelvis om du bor nära ett vattendrag eller om avloppet måste placeras nära grannens tomt. Då kan det komma att ställas högre krav än normalt på din anläggning.
  2. När förstudien är klar kan du ta in offerter från olika företag på en passande lösning. Det är i detta steg du kontaktar oss för att få offert på markarbetet för att installera den avloppslösning du vill ha. Vi hjälper dig att bereda marken för valfri typ av installation.
  3. Du tar fram de underlag som krävs och ansöker om tillstånd hos kommunens miljökontor. Detta måste göras innan arbetet med ditt nya avlopp påbörjas. Så snart ansökan är godkänd kan du gå vidare till nästa steg.
  4. Dags för anläggningsarbeten och installation. Det är här vi kliver in och gräver på din tomt för att avloppet ska kunna installeras.
  5. Anläggningen kontrolleras och tas i drift. När allt är på plats och alla rördragningar in till huset är färdiga gräver vi igen och återställer marken.
  6. En entreprenörsrapport lämnas in. I denna beskrivs hur arbetet har gått till så att kommunen kan godkänna installationen.

Ditt nya avlopp är nu färdigt och redo för att rena ditt avloppsvatten under lång tid framåt!

Vill du veta mer om hur det går till och begära en offert? Välkommen att kontakta oss!

Olika typer av enskilt avlopp

Det ställs idag höga krav på god rening när man ska anlägga enskilda avlopp. Äldre, befintliga anläggningar kan komma att dömas ut om kommunen anser att de inte lever upp till gällande standard och då är du som fastighetsägare skyldig att vidta åtgärder för att undvika vite.

Tyvärr så är det inte helt tydligt vilka krav som ställs i alla kommuner utan man får vända sig till miljökontoret hos sin egen kommun för att få svar på vilka lösningar som de godkänner. Mycket matnyttig information hittar du på sidan https://avloppsguiden.se/ som beskriver olika lösningar och hur ansökningsprocessen går till.

Några av de faktorer som påverkar valen av enskilda avlopp är bland annat om man ska ha WC eller om det räcker med ett BDT-avlopp. Huruvida fastigheten eller avloppets placering kräver hög skyddsnivå påverkar också valet av lösning. Det kan till exempel handla om att din fastighet ligger nära ett vattendrag eller att avloppet måste placeras så att det är nära till en grannfastighet eller din egen vattenbrunn.

Här nedan beskriver vi några av de vanligaste grupperna av enskilda avlopp som finns på marknaden idag:

Markbaserad rening

Här leds avloppsvattnet till en slamavskiljare som tar bort just slam och större partiklar från avloppsvattnet. Vattnet skickas sedan vidare till vidare reningssteg i olika kammare och slutar sedan i en infiltrationsbädd som är grävd i marken där det renade vattnet sipprar ner till grundvattnet igen. En vanlig variant av markbaserad rening är trekammarbrunn med infiltration, men denna lösning håller sakta på att fasas ut i många kommuner. Markbaserad rening av denna typ kräver vanligtvis slamtömning en gång per år för att de ska fungera.

Minireningsverk

Ett minireningsverk fungerar på liknande sätt som ett större reningsverk där vattnet renas i flera steg. Först avlägsnas slammet även här, sedan utförs olika reningsprocesser som kan vara mekaniska, kemiska eller biologiska beroende på vilket fabrikat du väljer. De flesta minireningsverk är helt slutna system där vattnet är helt rent när det kommer ut, men vissa leverantörer rekommenderar ändå någon form av infiltration för att det renade vattnet ska komma ner i djupare lager när det är färdigrenat.

BDT-avlopp

Har du en torr toalettlösning som exempel en frystoalett eller separett och tar hand om din egen latrin så kan det räcka med ett avlopp för bad, dusch och tvätt – ett så kallat BDT-avlopp. Dessa brukar vara något enklare än vanliga avlopp. I dag finns det till och med kompakta reningsfilter som kan placeras i husgrunden. Men som med alla andra lösningar så kräver dessa tillstånd från miljökontoret för att installationen ska vara godkänd.

Hör efter med miljökontoret i din kommun vilka typer av enskilda avlopp som de godkänner.

Behöver du hjälp med markarbete vid installation av enskilda avlopp i Karlstad och övriga Värmland?

Välkommen att anlita oss!